Voor 21:00 besteld is vandaag verzonden!*
Het leukste verzendmateriaal voor jouw merk
Personaliseer en ontwerp jouw eigen verzendmateriaal
 • English (US)
 • General terms & conditions

  General terms & conditions

  Artikel 1: Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Shipping Studio en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
  1. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

   

  1. Indien en voorzover deze algemene voorwaarden in strijd zijn met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Shipping Studio, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

  2. Indien een vertaling van deze algemene voorwaarden afwijkt of voor een andere interpretatie vatbaar is dan de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

  Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Shipping Studio zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De door Shipping Studio gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.

  2. Shipping Studio kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen en verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten.

  Artikel 3: Wijze van levering

  1. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

  2. Het is Shipping Studio toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Shipping Studio bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren inclusief betaling van de voor de gehele levering (reeds) gemaakte kosten.

  3. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Shipping Studio verschuldigd zijn.

  Artikel 4: Termijn van levering

  1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Shipping Studio is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

  2. De gebondenheid van Shipping Studio aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of aangeleverd materiaal niet op fouten en gebreken heeft onderzocht, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Shipping Studio in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

  3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Shipping Studio gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Shipping Studio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Shipping Studio.

  Artikel 5: Looptijd, annulering en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen Shipping Studio en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  2. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Shipping Studio met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Shipping Studio ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Shipping Studio geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Shipping Studio reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

  3. De overeenkomst kan door beide partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor elk jaar of deel van een jaar dat de overeenkomst geduurd heeft met een minimum van 1 maand en met een maximale opzegtermijn van 12 maanden.

  Artikel 6: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

  1. In de volgende gevallen zijn de vorderingen van Shipping Studio op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar:
  • indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • indien de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Shipping Studio omstandigheden ter kennis komen die Shipping Studio goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Shipping Studio de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In deze gevallen is Shipping Studio bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Shipping Studio schadevergoeding te vorderen. Indien Shipping Studio tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Shipping Studio zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Shipping Studio bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

  1. De door Shipping Studio geleverde zaken blijven het eigendom van Shipping Studio totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Shipping Studio gesloten koopovereenkomsten deugdelijk is nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf en eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

  2. Door Shipping Studio afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken op andere wijze te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

  3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Shipping Studio gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

  4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Shipping Studio zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

  5. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Shipping Studio:

  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

  – alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Shipping Studio te verpanden aan Shipping Studio op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW (stille verpanding van vordering op naam);

  – de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn opdrachtgevers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Shipping Studio geleverde zaken dient de opdrachtgever te verpanden aan Shipping Studio op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Shipping Studio;

  – op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Shipping Studio ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

  Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.

  1. De door Shipping Studio in het kader van de overeenkomst geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Deze garantie geldt slechts indien aan de voorwaarden zoals genoemd in dit artikel is voldaan.

  2. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  – of de juiste zaken zijn geleverd;

  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de

  hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;

  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten kwaliteitseisen.

  Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk aan Shipping Studio te melden.

  1. Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Shipping Studio. Bij overschrijding van de een of meer van genoemde termijnen geldt de door Shipping Studio verrichte prestatie tussen partijen als deugdelijk en vervalt het recht klachten in te dienen.

  2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie vervalt, wanneer het gebrek of de schade aan de door Shipping Studio geleverde zaken is veroorzaakt of ontstaan door kennelijk onjuist gebruik, ondeskundige behandeling, verwaarlozing, ondeskundige reparaties dan wel reparaties en/of wijzigingen aan de zaken door anderen dan Shipping Studio of daartoe door Shipping Studio aangewezen.

  3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Shipping Studio worden geretourneerd.

  4. Slechts in geval van tijdige en terechte reclame is Shipping Studio, na volledige betaling door de opdrachtgever van alle door Shipping Studio bij hem in rekening gebrachte c.q. te brengen facturen, rente en kosten, verplicht tot vervanging van de door Shipping Studio geleverde gebrekkige zaken.

  5. Geringe afwijking in papier of druk is geen reden voor afkeuring door de opdrachtgever. In het geval van door of in opdracht van Shipping Studio gedrukte zaken zijn de navolgende afwijkingen toegestaan: bij partijen tot en met 5.000 stuks 20%, bij partijen tot en met 100.000 stuks 10%, bij partijen tot en met 500.000 stuks 5% en bij partijen van meer dan 500.000 stuks 3%. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht en zal verschuldigd zijn, respectievelijk wordt verrekend of gerestitueerd.

  6. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het tweede lid van dit artikel in acht heeft genomen.

  Artikel 9: Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden zonder beroep op korting, verrekening of opschorting van de betaling.

  2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Shipping Studio is vereist. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag 1,25% rente verschuldigd per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

  3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  4. Bij een factuurwaarde beneden € 250,- is Shipping Studio genoodzaakt € 25,- voor vrachtadministratiekosten in rekening te brengen.

  5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van EUR 100. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten en deurwaarders, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

  6. Bij accodering van zaken waaronder samples en proefdrukken en hier schriftelijk akkoord op wordt gegeven door de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht van afname en betaling na het drukken en in ontvangst nemen van bestelde goederen. Deze kunnen niet meer geretourneerd worden na akkoord.

  Artikel 10: Prijswijzigingen

  1. Shipping Studio is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen wanneer de prijs is gebaseerd op een kenbare fout of in het geval van wijziging van de kostprijsbepalende factor(en) of indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op één of meer onjuiste veronderstellingen, waardoor ongewijzigde nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Shipping Studio gevergd kan worden. In deze gevallen heeft Shipping Studio ook de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst onverminderd recht van Shipping Studio op vergoeding door de opdrachtgever van de door haar reeds gemaakte of niet meer te vermijden kosten en een vergoeding voor de door haar reeds verrichte werkzaamheden inclusief een winstopslag van 10 %.

  2. Shipping Studio is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

  Artikel 11: Aansprakelijkheid

  1. Indien Shipping Studio aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  2. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

  3. Shipping Studio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die is ontstaan doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

  4. Shipping Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

  5. Indien Shipping Studio terzake van enige schade, waarvoor zij niet krachtens overeenkomst met de opdrachtgever aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Shipping Studio alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

  6. Overigens is de aansprakelijkheid van Shipping Studio beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

  7. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Shipping Studio beperkt tot een bedrag, maximaal gelijk aan de factuurwaarde.

  Artikel 12: Overmacht

  1. Tekortkomingen van Shipping Studio in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Een situatie van overmacht geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Shipping Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shipping Studio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder worden begrepen stakingen in andere bedrijven dan die van Shipping Studio; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Shipping Studio; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-levering door of niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Shipping Studio afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

  3. Shipping Studio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Shipping Studio haar verbintenis had moeten nakomen.

  4. Indien Shipping Studio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  5. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort.

  Artikel 13: Intellectuele, industriële eigendom en auteursrechten

  1. De opdrachtgever garandeert Shipping Studio, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van intellectuele of industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Shipping Studio zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

  2. Shipping Studio behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving. Shipping Studio heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Artikel 14: Geschilbeslechting

  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en verkoper in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank te Breda. Shipping Studio blijft daarnaast echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

  Artikel 15: Toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen Shipping Studio en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  By using our website, you agree to the use of cookies. These cookies help us understand how customers arrive at and use our site and help us make improvements. Hide this messageMore on cookies »